Det har nylig kommet en rapport om arbeidsforholdene for ansatte med LHBT- identitet i Den norske kirke, med fokus på opplevd diskriminering.

Jeg har nå gått igjennom denne rapporten, ved hjelp av Fred Andersen, som har bred forskerkompetanse med PhD- grad og erfaring fra undervisning ved UiT. Hans vurdering er vedlagt.

Som en vil se, oppfatter vi rapporten som veldesignet, tilfredsstillende gjennomført men komplisert.

Jeg vil imidlertid stille noen vesentlige spørsmål ved rapportens grunnlag og tolkning, først og fremst savner jeg en klar definisjon på begrepet «diskriminering». Slik det ser ut i rapporten, så brukes begrepet stort sett vagt og basert på subjektive følelser, ikke på reell diskriminering av ansettelsesforhold ol, selv om det fremkommer at dette også kan ha vært tilfelle.

I tillegg er tallmaterialet lavt, som en kan se av statistikken. An den grunn er det vanskelig å trekke entydige konklusjoner.

Det som imidlertid fremkommer, er at opplevd diskriminering i liten grad har skjedd fra kirkas ansatte eller overordnede, men mest i fra menighetsmedlemmer.

Dette må sies å være positivt og gledelig.

Denne rapporten har bl a vært brukt til å begrunne de omfattende og obligatoriske kurs for alle kirkelige ansatte i vår, til tross for at rapporten i realiteten er inkonklusiv, det vil si at det er et svært lavt antall personer med LHBT- identitet blant respondentene som kan fortelle om reell diskriminering og ingen signifikant forskjell i analysene. Det er et samstemmig ønske fra kirkas ansatte at alle skal ha gode arbeidsforhold, og behandles med respekt. Selv mener jeg at det er viktig at denne respekten må gå begge veier, gitt den kirkesplittelse vi ser i dag. Et stort antall kirkemedlemmer står for et mer konservativt samlivssyn, de fleste kristne trossamfunn i verden gjør det samme.

Det er vedtatt at vi skal ha to likeverdige syn på ekteskap i DnK, dette til tross for at disse to syn er innbyrdes selvmotsigende. Dette krever en stor grad av ydmykhet og toleranse fra de ulike parter. Den norske kirke har i dag ikke lenger en klar ekteskapsteologi, og dette er med på å skape den situasjon vi ser i dag, med mye innbyrdes spenninger.En LHBT- identitet i seg selv burde ikke være problematisk for noen i DnK, problemet oppstår når de ulike ekteskapssyn formidles.

Sømna, 19.04.2021

Heidi Frich Andersen,

Sokneprest i Sømna