Frimodig kirke – Kirkevalget 2023

En fri og modig kirke for vår tid!

Frimodig kirke (FK) er et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.
Nettverket ble dannet etter vedtakene om likekjønnet vigsel som ble gjort på Kirkemøtene i 2016 og 2017.

Som organisasjon er FK et nettverk, der vi vil støtte og inspirere hverandre til å være frimodige i en
tid der klassisk kristen tro utfordres fra mange kanter. Vi vil ta menneskers erfaringer og livsspørsmål på alvor, og samtidig hjelpe hverandre til å holde fast på Bibelen og vår evangelisk-lutherske bekjennelse.

Evangeliet er også i dag gode nyheter for alle mennesker. Vi ber om og arbeider for fornyede fellesskap og flere frimodige disipler som følger Jesus Kristus.

FK ønsker prinsipielt ikke kirkepolitiske partier i kirken. Vi mener at ordningen med valglister fra ulike grupperinger forsterker motsetninger og konflikter. Når vi likevel stiller liste i dette valget er det fordi vi vil være med og forme fremtidens kirke.

 

Hva vil vi?

Frimodig kirke ønsker en sterk vektlegging av lokalmenigheten, med det menighetsbyggende arbeidet som utgangspunkt og hovedfokus.

Begrunnelsen for dette er at det er slik vår kirkesbekjennelse beskriver kirken og kirkens vesen: “kirken er forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett» (CA 7).

Da grunnlaget for skillet mellom stat og kirke ble lagt, var det et hovedhensyn for Staten å verne om soknets rettslige selvstendighet og at balansen mellom det lokale og nasjonale kirkestyret ble videreført.

Vi ønsker å opprettholde denne balansen mellom lokalt og sentralt i Den norske kirkes organisasjon.
På denne bakgrunn vil FK strukturere noen satsingsområder. Vi gjør det under tre ulike hovedtema:

1. Kirken er lokal

2. Kirken er Guds kirke

3. Kirken i samfunnet

 

Kirken er lokal

Frimodig kirke mener at kirken alltid må bygges nedenfra, og vil gi større ansvar og flere oppgaver til den lokale menigheten. FK vil arbeide for at menighetsråd får økt selvstendighet og handlingsrom, blant annet gjennom å

 • prioritere økonomiske ressurser mest mulig ut til de lokale menighetene. Administrasjon på sentralnivå og bispedømmenivå må holdes på et minimum.
 • styrke sokneprestenes pastorale ansvar for sine menigheter, også i forbindelse med kirkelige handlinger.
 • gi lokale menigheter stort rom til å ha ulik profil.
 • gjøre det lettere å opprette valgmenigheter, bl.a. gjennom økonomiske tilskuddsordninger fra sentralt hold.
 • styrke lokalmenighetens innflytelse ved tilsettingen av prester
 • la lokalmenigheten være utgangspunkt for rådsstrukturen og ikke bygge på direkte valg på kirkepartier. FK vil arbeide for indirekte valg til bispedømmeråd og kirkemøte, basert på (direkte) menighetsrådsvalg.
 • ha kirkelige valg i menighetens lokaler, og som hovedregel i tilknytning til gudstjenestefeiringen
 • stoppe sammenkoblingen av valg i Dnk med offentlige politiske valg, både i form av samlokalisering og tilrettelegging ellers, og i tidspunkt for valg, slik Stålsett-utvalget enstemmig foreslo
 • legge stor vekt på lokalt votum ved bispeutnevnelser.

å Kirken er Guds kirke

Kirken er fremfor alt Guds kirke. Forkynnelsen av Guds Ord, fellesskap i gudstjeneste, nattverd, dåp og bønn er pulsslagene i menigheten. Bibelen er øverste autoritet i spørsmål om tro, lære og liv i kirken.

FK vil arbeide for

  • å prioritere undervisning, opplæring og disippelgjøring for alle aldersgrupper, bl.a. ved å
   • arbeide for en god søndagsskole i alle menigheter i landet.
   • styrke satsningen på fellesskap for ungdom og unge voksne på lokalt, regionalt og nasjonalt plan.
   • styrke arbeidet med bibelgrupper og cellegrupper og satse nasjonalt på arbeid med Alphakurs og lignende bibelundervisnings- og studieopplegg.
  • styrke bønnearbeidet og inspirere til aktiv bibelbruk i menigheter og familie.
  • anerkjenne kirkens bibelsk-jødiske arv og vår solidaritet med, og ansvar for det folk Herren
   utvalgte i den gamle pakt.
  • trygge og sunne oppvekstsvilkår for barn og unge, der tematikk rundt seksualitet og kjønn
   bygger på biologiske fakta og på bibelsk skapelsesteologi og samlivsetikk. Dnk må avgrense
   seg fra radikal kjønnsteori og fra pride-bevegelsen.
  • sikre bedre og mer forutsigbare rammer for dem som holder fast på kirkens tradisjonelle lære i ulike spørsmål, særlig det som gjelder samliv og ekteskap. En tradisjonell forståelse av ekteskapet skal ha et legitimt rom i kirkens liturgiske praksis, undervisning og forkynnelse.
  • la tradisjonell kristen samlivsetikk gjenspeiles i Dnk sine nettressurser og medieplattformer.
  • la samlivsform bli vektlagt ved ansettelser i kirken.
  • få gjennomslag i kirke og samfunn for kristen samlivsetikk og at denne gjenspeiles i kirkens liturgier.

  Kirken i samfunnet

  Frimodig kirke ønsker en kirke som ser utover og er bred, tydelig, inkluderende og misjonerende.
  Dette vil vi jobbe for blant annet ved å

  • legge vekt på evangelisering og misjon, i det nærmeste nabolag, blant det jødiske folk og like til jordens ender.
  • Menighetene må oppmuntres til samarbeid med organisasjoner som arbeider med misjon, evangelisering og menighetsutvikling.
  • styrke det diakonale arbeidet med omsorgen for enkeltmennesker og grupper.
  • stimulere til økt giverglede og styrket oppfølging av frivillige.
  • oppmuntre til økumenikk på lokalplanet, gjennom samtaler, felles gudstjenester, bønn og ulike fellestiltak med andre kristne forsamlinger og trossamfunn.
  • stimulere til samarbeid med andre tros- og livssynssamfunn for å fremme felles behov og interesser.
  • stimulere til at Den norske kirke deltar i samfunnets pågående diskusjoner på en måte som ivaretar kirkens tro og tradisjon
  • ta vare på arven som tradisjons- og kulturbærer i lokalsamfunnet gjennom samarbeid medmusikk- og kulturliv, skole og organisasjoner
  • ta vare på alle kirkebygg som på en særlig måte vitner om Norges tusenårige åndelige arv.