Om Frimodig kirke

Den 20. mars 2017 ble nettverket Frimodig kirke stiftet. Nettverket har vokst fram i en tid der mange savner åndelig lederskap og veiledning i Den norske kirke, vårt åndelige hjem. Vi vil sette mennesker fri til å være modige i en tid der en klassisk kristen bekjennelse utfordres fra mange kanter i samfunnet.
Bli MedlemGI EN ENKELTGAVE

Strategi 2024-2027

Frimodig kirke (FK) vil ta vare på klassisk kristen tro i Den norske kirke (Dnk) og holde fast på Bibelen og vår evangelisk-lutherske bekjennelse. Ved kirkevalget i 2023 stilte FK for første gang lister ved valg til bispedømmeråd og kirkemøte. Denne strategien beskriver hva som er de viktigste satsningsområdene for FK i perioden 2024-2027.

Organisatorisk utvikling 

FK skal utvikle organisasjonen videre for å støtte og inspirere medlemmene til å være frimodige i en tid der klassisk kristen tro utfordres fra mange kanter. En sterk organisasjon er også viktig for å sikre økt innflytelse ved fremtidige valg til bispedømmeråd og kirkemøtet.

I løpet av perioden skal FK:

 • Etablere bispedømmelag i alle bispedømmer
 • Doble antall medlemmer
 • Være aktiv og synlig i den kirkepolitiske debatten regionalt og nasjonalt

Aktiviteter:

 • Mobilisere kandidater som har stilt til bispedømmevalg og bispedømmekontakter til å bidra i regionale aktiviteter og etablere god kontakt mellom bispedømmelag og styret
 • Gjennomføre årlige vervekampanjer for å få nye medlemmer
 • Opprette en lønnet stilling for å koordinere og løfte det organisatoriske arbeidet
 • Rekruttere flere medlemmer til skrivegruppen og jevnlig publisere kronikker/artikler og samarbeide med andre aktører om podkaster og eventuelt andre publikasjoner
 • Videreutvikle en strategi for rekruttering av kandidater til bispedømmerådsvalg og
 • for effektiv promotering av dem

Disippelgjøring og nettverk

FK skal være et nettverk for Jesus-etterfølgelse som søker å forandre kirken innenfra. Til det trengs trygge rom for meningsutveksling, utrustende fellesskap og støtte, som igjen kan gi frimodighet og ryggdekning til profetiske stemmer i vår tid.

I løpet av perioden skal FK:

 • Videreutvikle kontakten med andre grupperinger og organisasjoner i og utenfor Dnk som deler FK´s nød for den åndelige situasjon i landet vårt
 • Være en døråpner og et talerør for tydelig bibelsk undervisning og veiledning også der dette møter motstand i samfunnet og den kirkelige organisasjon
 • Gi aktiv støtte til grupper og bevegelser med tilknytning til Dnk som setter disippelskap på dagsorden i vår tid, blant annet gjennom evangelisering, misjon, diakoni og fellesskapsutvikling
 • Gi aktiv støtte til medkristne i Dnk som møter motstand på grunn av troskap mot Guds ord

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for møteplasser mellom tilsatte og medlemmer i kirken som vil holde seg til klassisk kristen tro og lære
 • Etablere nettverk for bønn for Dnk i egen regi eller i samarbeid med andre
 • Legge til rette for mentor/medvandrer-relasjoner for unge i Dnk, særlig de som står under press i sin tjeneste
 • Stimulere til at unge i Dnk deltar på tverrkirkelige arenaer for evangelisering, misjon, diakoni og fellesskapsutvikling
 • Arrangere retreat i egen regi eller i samarbeid med andre

Kirkepolitiske satsningsområder

FK utarbeidet før kirkevalget i 2023 et valgprogram som strukturerer noen satsingsområder under tre ulike hovedtema: “Kirken er lokal,” “Kirken er Guds kirke” og “Kirken i samfunnet”. Gjennom arbeid i bispedømmeråd, kirkemøte og andre fora skal FK jobbe for å få gjennomslag for størst mulig del av valgprogrammet, men har noen prioriterte satsningsområder.  

I løpet av perioden skal FK jobbe for å:

 • At lokale menigheter får stort rom til å ha ulik profil og gjøre det lettere å opprette avtale- og valgmenigheter, bl.a. gjennom økonomiske tilskuddsordninger fra sentralt hold
 • Endre valgordningen ved å ha kirkelige valg i menighetens lokaler, og som hovedregel i tilknytning til gudstjenestefeiringen. Stoppe sammenkoblingen av valg i Dnk med offentlige politiske valg, både i form av samlokalisering, tidspunkt for valg og tilrettelegging ellers
 • Sikre bedre og mer forutsigbare rammer for dem som holder fast på kirkens tradisjonelle lære i ulike spørsmål, særlig det som gjelder samliv og ekteskap. En tradisjonell forståelse av ekteskapet skal ha et legitimt rom i kirkens liturgiske praksis, undervisning og forkynnelse
 • En bedre undervisning, opplæring og disippelgjøring for alle aldersgrupper,
  a. gjennom søndagsskoler, bibelgrupper og cellegrupper, styrke satsningen på fellesskap for ungdom og unge voksne og satse på nasjonalt arbeid med Alphakurs og lignende bibelundervisnings- og studieopplegg.

Aktiviteter:

 • Utrede hvordan Dnk kan være kirke på nye måter, bl.a. ved å styrke den misjonale tekningen, bygge sterke relasjoner til eksisterende bedehusforsamlinger, gjøre det enklere å plante nye menigheter og opprette lokale valgmenigheter
 • Styrke den lokale menighetens innflytelse ved tilsetting av prester og andre kirkelig tilsatte

 

Fast givertjeneste

Skatteytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Frimodig kirke er omfattet av gavefradragsordningen. I 2022 gis det 23 % fradrag for gaver opptil 25 000 kroner.

BLI FAST GIVER

Vedtekter

Sist endret på Årsmøte 12. mars 2018.

1 Formål

Frimodig kirke (heretter FK) er et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke som ønsker å virkeliggjøre Jesu misjonsbefaling i vårt folk (Mat. 28, 18 – 20).

FK skal møte behovet for å samles og utrustes på apostolisk grunn, bygge kristne fellesskap og være en støtte for enkeltpersoner, menigheter og ledere i Dnk.

FK vil romme mennesker og grupper fra ulike kirkelige bakgrunner, og har et kall til å sikte mot en bredest mulig enhet på sannhetens grunn. Enheten i troen på og etterfølgelsen av Jesus Kristus overskrider de grensene som vi lager mellom hverandre. Jesus ber i Joh. 17, 21 for kirkens enhet «for at verden skal tro».

2 Basis

FKs basis er Bibelen som Guds ord og de oldkirkelige symboler, Confessio Augustana og Luthers lille katekisme som sanne uttrykk for bibelsk tro. Nettverket bygger på de forutsetninger som ligger i «Erklæring om den kirkelige situasjon» fra våren 2016.

(Et mer utførlig dokument som tydeliggjør FKs teologiske og kirkelige basis vil bli arbeidet med til årsmøtet i 2018.) 

3 Medlemskap og tilknytning

FK er åpent for medlemmer, menigheter, organiserte grupper og fellesskap i Den norske kirke som identifiserer seg med nettverkets basis og formål.
Støttemedlemsskap kan tegnes av personer som identifiserer seg med basis og formål, men som ikke er medlemmer i Den norske kirke.

Medlemskap søkes hos styret og forutsetter betalt kontingent, fastsatt av årsmøtet.

(Styret foreslår at første driftsår bare tar høyde for personlige medlemskap og ber styret om å legge fram for årsmøtet 2018 en vurdering av ordninger og behov for både kollektive medlemskap og støttemedlemskap.)

4 Organisering

Årsmøte
Nasjonalt årsmøte avholdes årlig. Årsmøtet velger styre og revisor, mottar årsmelding fra styret, vedtar strategiske hovedsaker og avgjør de økonomiske rammer for driften av nettverket, herunder medlemskontingenter.

Årsmøtet skal inngå som del av en større samling med vekt på åndelig fellesskap og undervisning innen teologi, kirke og misjon. Informasjon til medlemmene om tid og sted for årsmøte skal sendes ut senest tre måneder før årsmøtet. Forslag til dagorden samt sakspapirer sendes til medlemmene senest fire uker før årsmøtet.

Styret
Årsmøtet velger styre med styreleder og fire andre medlemmer. Valgperiodene er to år. To varamedlemmer velges for ett år om gangen. Utover valg av styreleder konstituerer styret seg selv. Styremedlemmer kan ikke sitte mer enn tre ordinære valgperioder sammenhengende. Styret skal styre i samsvar med årsmøtets vedtak og gjeldende strategi for FK, kaller inn til årsmøte og rapportere for sin drift der. Styret nedsetter en valgkomité på tre personer, hvorav én velges internt i styret, i god tid før hvert årsmøte.

Lokalt og regionalt
FK er et nettverk med hovedvekt på aktivitet og synlighet gjennom regionale grupper og samlinger. Lokale og regionale grupper organiserer seg selv.

Styret skal være støttende til regionale og lokale fellesskap og sørge for god informasjonsflyt.

Større nettverk
FK vil markere tilhørighet og enhet med et større fellesskap nasjonalt, internasjonalt og økumenisk.

Økonomi
FKs inntekter består av kontingenter, frivillige gaver og eventuelle overskudd på arrangementer. Revidert regnskap og budsjett legges fram for årsmøtet til orientering. FKs regnskapsår følger kalenderåret.

5 Vedtektsendringer

Fastsettelse og endringer av vedtekter gjøres av årsmøtet.

Vedtektsendringer i eller oppløsning av FK skjer med 3/4 flertall i årsmøtet.

Ved eventuell oppløsning av FK skal midlene disponeres i henhold til virksomhetens formål og gå til tilsvarende godkjent formål.