– et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.


Hva er Frimodig kirke?

Den 20. mars 2017 ble nettverket Frimodig kirke stiftet. Nettverket har vokst fram i en tid der mange savner åndelig lederskap og veiledning i Den norske kirke, vårt åndelige hjem. Vi vil sette mennesker fri til å være modige i en tid der en klassisk kristen bekjennelse utfordres fra mange kanter i samfunnet.

Vi ønsker å ta menneskers store livsspørsmål på alvor, og hjelpe hverandre til sammen å holde fast på Bibelen og vår evangelisk-lutherske bekjennelse. Vi skammer oss ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi ber om og arbeider for fornyede fellesskap rundt Jesus Kristus og flere frimodige disipler som følger ham.

Utslagsgivende for dannelsen av Frimodig kirke var de vedtak som ble gjort på Kirkemøtene i 2016 og 2017 om en ny ekteskapslære. Nettverket vil gi støtte, veiledning og frimodighet til ansatte og frivillige medarbeidere som vil stå fast på kirkens klassiske tro.

Med mål om å utruste disipler til å holde alt Jesus har befalt oss, vil Frimodig kirke:

Valglister ved kirkevalget 2023:

Listene legges ut etterhvert som de er klare

Agder og Telemark bispedømme

Bjørgvin bispedøme

Borg bispedømme

Møre bispedømme

Nidaros bispedømme

Nord Hålogaland bispedømme

Stavanger bispedømme

Tunsberg bispedømme

Frimodig kirkes valgprogram for Kirkevalget 2023

Høring adgangen til å vektlegge samlivsform ved tilsetting i Den norske kirke


Bilde fra unsplash.com

Si gjerne «Nei takk!» til
Den norske kirkes LHBT-kurs


Kristentroens plass i woke-kulturens tid

Se Tarjei Giljes foredrag på Frimodig kirkes årskonferanse i Storsalen, Oslo – 14. mars 2022:

FRIMODIG KIRKE STILLER LISTE TIL KIRKEVALGET I 2023

På medlemsmøtet for Frimodig kirke 20.09.2021 ble det fattet følgende vedtak:
1. Frimodig kirke stiller liste ved kirkevalget 2023.
2. Styret fortsetter å sondere muligheter for samarbeid med andre grupperinger.

Vi understreker: Prinsipielt ønsker Frimodig kirke ikke et partisystem i kirken, men en menighetsbasert struktur med indirekte valg. Men ut fra Kirkerådets forslag til ny valgordning, ser det ut til at dette ikke blir mulig på kort sikt. Det er likevel Kirkemøtet som avgjør veien videre. Frimodig kirkes vedtak om å stille liste er under forutsetning av at vi får en valgordning i tråd med det Kirkerådet legger opp til.

Styret har opprettet et valgutvalg som vil ha hovedansvaret for framdriften i det videre arbeidet med å etablere lister i alle bispedømmer, i tett kontakt med styreleder og styret for øvrig. Valgutvalget består av følgende personer: Svein Arne Lindø, tidligere kirkerådsleder og for tiden leder av Sandnes kirkelige fellesråd, Liv Heidrun Heskestad, leder av Stavanger bispedømmeråd og Therese Egebakken, som styrets representant i utvalget.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er fk_valgutvalg.jpg

Har vi frimodighet til å utfordre unge til tjeneste i Den norske kirke?

For oss har dette blitt et testspørsmål om vi fremdeles har håp for Dnk og med frimodighet kan være medlemmer i denne kirken.
Vi har kommet frem til at vi kan og må utfordre unge til å gå inn i kirkelig tjeneste. Men for at vi skal kunne rekruttere unge med en klassisk kristen tro til å studere f.eks. teologi, kateketikk eller diakoni, må vi også ta ansvar for at de får støtte på veien av gode medvandrere. Vi vet at de vil få utfordringer på studiested, kirken og lokalsamfunn.
Derfor har Frimodig kirke tatt initiativ til å starte opp prosjektet «Fø mine lam» sammen med Laget, Acta, NLM ung, Israelsmisjonen, Ten Oase, Peterstiftelsen og Johanneskretsen.

Fø mine lam

Dnk mangler 100 prester, og innen 5 år går 400 prester av med pensjon!

Frimodig kirke, sammen med mange av de kirkelige organisasjonene, har gått i gang med å rekruttere og følge opp kirkelige studenter. Vi legger til rette for at de som vurderer å studere til en kirkelig utdannelse kan få hjelp til å avklare kall og å hjelpe kirkelige studenter til å leve nær Gud i bønn. Det skjer ved deltagelse i en retreat i semesteret, samt ved å hjelpe dem med å sortere i læremangfold som de møter på teologiske fakultet ved å tilby dem supplerende undervisning og veiledning/ sjelesorg.

Vi har gjennomført flere retreater og har fått mange gode tilbakemeldinger på at dette er et viktig tilbud for studentene. Flere studenter har bundet seg til å være med, men det er plass til flere.

Vær med å rekruttere, be for dette prosjektet og støtte det økonomisk. Du kan binde deg til fast givertjeneste med skattefradrag HER…

Mer informasjon finnes på www.føminelam.no!


Frimodig kirke – Struktur og arbeidsform

Frimodig kirke er et landsdekkende nettverk bestående av enkeltmedlemmer. I de fleste bispedømmer er det opprettet regionale nettverksgrupper. Frimodig kirke som landsdekkende nettverk arbeider med følgende:

Nettverket er i stadig utvikling, og det blir satt i gang arbeid på flere felt. Vi trenger flere medlemmer, hvis vi skal nå våre mål. Ønsker du å registrere deg som medlem eller støttemedlem kan du gjøre det HER.


Supplerende tilsyn

Frimodig Kirke vil være støtte for frivillige og ansatte medarbeidere i Den norske kirke. Som nettverk vil vi legge til rette for at vi kan oppmuntre, støtte og veilede hverandre i den tjenesten vi står i.

Frimodig Kirke vil løfte fram tilsyn og veiledning som en viktig faktor i en kirkesituasjon som er krevende. Flere vigslede og ordinerte medarbeidere opplever behov for en tilsynsrelasjon basert på åndelig og teologisk tillit. Dette er et behov Frimodig Kirke ønsker å imøtekomme.

Vi tilbyr ikke alternativt tilsyn i kirkerettslig forstand. Hvis en står i en stilling som er underlagt biskoppelig tilsyn, må en forholde seg til det tilsyn biskopen er satt til å utøve. Men vi vil legge til rette for en supplerende tilsynstjeneste der hvor en ikke lenger har tillit til biskopens åndelige lederskap.

Frimodig Kirke har gjort avtale med en gruppe medarbeidere som står til disposisjon for en slik tjeneste. Det er personer med bred tjenesteerfaring og som deler Frimodig Kirkes teologiske ståsted.

Vi ser for oss tre ulike modeller:

  1. Ønske om veiledning. Her er det tale om å ha en veileder som en kan samtale med om utfordringer knyttet til tjenesten (ansatt eller frivillig) som en står i.
  2. Supplerende tilsyn, personlig. Her er ønsket å ha en åndelig tilsynsperson og veileder som fyller det behov en ikke opplever at biskopen imøtekommer.
  3. Supplerende tilsyn, også for menigheten. Her er det ønske om at supplerende tilsyn i tillegg til b) også omfatter menigheten. Da kan den som utøver det supplerende tilsyn også møte menigheten og være tilstede under visitas. En slik avtale forutsetter at menigheten har gitt sin tilslutning til avtalen. Det kan være aktuelt med økonomisk kompensasjon.

Når det er gjort avtale om supplerende tilsyn skjer den første samtalen normalt ved et fysisk møte. Avhengig av geografisk avstand vil videre kontakt bli pr telefon eller fysiske møter.

Antall samtaler avtales individuelt, men i utgangspunktet tenkes tre samtaler pr. halvår.

Tilsynstjenesten er frivillig og kostnadsfri, men mottageren dekker ev. reisekostnader.

Dersom du ønsker å benytte denne ordningen, kan du ta kontakt med Frimodig Kirkes leder, Sverre Elgvin Lied (tlf 986 27 711, e-post: selied@gmail.com )

Navnene på dem som står til disposisjon for frivillig tilsyn, fås ved henvendelse til Frimodig Kirke.
Noen har gitt oss anledning til å legge navnene ut: Kåre Skråmestø, Knut Alfsvåg, Olav Rønneberg, Ranveig Vestbøstad, Helge Unneland, Svein Granerud, Sverre Elgvin Lied.