14. mars 2022 – Tarjei Giljes foredrag på Frimodig kirkes årskonferanse 2022 i Storsalen, Oslo.
Se video …

Hvordan skal kirken organiseres?

Oktober 2021 – Kirkerådets forslag til ny organisering er til høring, og Frimodig kirke har sendt inn sitt høringssvar. Vi har ikke besvart riktig alle detaljer, men peker på en del vesentlige problemstillinger og mangler i forslaget. Vi håper dette kan være et ressursdokument for andre som jobber med høringssvar eller som på ulike måter er engasjert i tematikken.
LAST NED HØRINGSSVARET …

FKs høringssvar om konverteringsterapi

Oktober 2021 – I forbindelse med Regjeringens høring om «Lov om regulering av konverteringsterapi» har Frimodig kirke gitt et høringssvar. Takk til gode medarbeidere for godt og grundig arbeid med dette!

Ekteskapserklæringen

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen. 36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn har i fellesskap utgitt en informativ, tydelig og lettlest erklæring på 8 små sider. Innholdet er topp aktuelt og vil være en strategisk ressurs for menigheter og foreninger, bibelgrupper og enkeltpersoner i tiden som ligger foran. Les erklæringen og vær med og spre dokumentet! Du kan laste det ned her: Bokmål eller Nynorsk.
Sjekk også ut en tre minutters video med Øivind Benestad der han presenterer ekteskapserklæringen.

FRI og Pride-festivalene – en etisk vurdering

November 2019 – Uttalelse fra Teologisk Ressursgruppe i Frimodig kirke, Knut Alfsvåg, leder i Teologisk ressursutvalg. Pride-festivalene er blitt populære. Det gjør det naturlig å se nærmere på hvilke normer og idealer Pride-festivalene vil fremme, og som en direkte eller indirekte støtter ved å delta på Pride. Pride driftes av FRI — foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, en organisasjon med 3300 medlemmer. Inntil 2016 het organisasjonen Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). Ifølge foreningens webside er målsettingen å arbeide for «et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, kjærlighet, kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert». De normer og idealer som fremmes av dem som arrangerer Pride-festivalene er ensidige i den grad at de er urealistiske, samtidig som de er både inkonsekvente og selvmotsigende.

En alvorlig trussel mot våre barn og unge

November 2019 – Opprop: De siste årene har det vært en alarmerende økning i antallet barn og unge som føler at de er ”født i feil kropp”. Mange tror at det å gjennomgå et kjønnsskifte ved hjelp av uopprettelig hormonbehandling og kirurgi, vil løse utfordringene deres. Vi ønsker å belyse denne urovekkende utviklingen blant barn og unge. Vårt mål er at foreldre, ungdommer, lærere, helsepersonell, politikere og den øvrige befolkningen skal informeres om at mye står på spill.

Etterlyst: En Hellig Gud!

Medio august 2019 – Jørgen Aass, artikkel til Frimodig kirke. Guds menighet i vår del av verden er i stor nød og vi har rotet det til hva gjelder vårt gudsbilde, det teologisk sett mest grunnleggende av alt! Gudsbildet de fleste troende lever med i dag, er blitt så ensidig at det grenser til, eller er blitt, et vrengebilde av hvilken Gud vi har med å gjøre.

Bishoftu – Brev til kirkene

I oktober 2018 offentliggjorde en rekke lutherske kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner et «Brev til kirkene». Utgangspunktet er The global Confessional and Missional Lutheran Forum, etablert i 2015. 4. – 6. september 2018 var forumet samlet i Bishoftu i Ethiopia, og i «Brev til Kirkene» beskrives den kristne tro på en måte som er relevant for den kristne kirke i dag. Den lutherske kristendomsforståelse ligger til grunn, og brevet er konkret og utfordrende med tanke på hva det vil si å være kristen kirke.

I Norge er Frimodig Kirke med i Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN). Noen av medlemmene i ELN er også medlemmer i forumet som står bak Bishoftu-brevet. Styret i Frimodig Kirke ønsker å gi sin tilslutning til Bishoftu-brevet, og vi legger det derfor ut her på Frimodig Kirkes hjemmeside. Vi oppfordrer til å lese brevet og ta imot den veiledning og inspirasjon vi her får til tjeneste i den kristne kirke. LAST NED …

«Det er godt at vi er her …»

11.03.2019 – Sofie Braut, Foredrag på Frimodig Kirkes årskonferanse, 11. mars 2019. Tanker om medieprofilering og ulike utfordringer for Frimodig Kirke i møte med media. Hva vi sier ja til – når vi sier nei til noe annet. Hva er vår bedre visjon? – Noe som vi tror samsvarer med skriften. Noe som vi tror er mer i tråd med sannheten.

Kun tilgjengelig som lydopptak:

Hvilken Jesus forkynner vi?

11.03.2019 – Oskar Skarsaune, Foredrag på Frimodig Kirkes årskonferanse, 11. mars 2019. Den Jesus jeg ofte møter i dagens forkynnelse, er en Jesus som gikk rundt og bekreftet mennesker, forsikret dem om at de var gode nok akkurat som de var. En slags selvbilde-terapeut. Men denne Jesus ligner ikke evangelienes Jesus. For meg trer han der fram som en som gikk rundt og forandret mennesker, gjorde dem hele, frie og nye, satte dem fri til helt nye måter å leve på.

Også tilgjengelig som lydopptak:

Frimodig kirkes basis og veien videre

11.03.2019 – Geir Otto Holmås, Foredrag på Frimodig Kirkes årskonferanse, 11. mars 2019. Hebreerbrevet sier: «Kast ikke vekk frimodigheten! Den gir stor lønn.» I Guds rike er ikke frimodighet noe vi mobiliserer frem. Frimodigheten bygger på uforanderlige, grunnfestede realiteter.

Også tilgjengelig som lydopptak:

Når slaget står lokalt

01.02.2019 – Svein Granerud, Styreleder i Frimodig Kirke. Når to motsatte syn begge skal ha rom der hvor kirken lever sitt hverdagsliv, utfordres toleranseevnen i lederskap og kollegarelasjoner. Frimodig Kirke utfordrer biskoper og kirkeledelse til å være på banen med veiledning og klar tale om hva en venter av lokalt lederskap i kirken. Det er nødvendig når samhold og tjenestefellesskap i lokalmenigheten settes på prøve.

En ny bærekraftig bispevalgsordning

31.01.2019 – Øivind Refvik, Styremedlem i Frimodig kirke. Bispevalgsordningen skaper unødvendig mye splid innad i kirken og mindre enhet. Derfor må vi få en ny valgordning som står seg også når andre grupperinger i kirken får makten.

Tro mot sannheten – i kjærlighet

22.11.2018 – Svein Granerud, Styreleder, Frimodig kirke. «Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus». – Slik heter det i Efeserbrevets 4. kapittel, vers 15. Det er et flott ideal, gitt oss i Bibelen, og noe som vil gagne enhver samtale og meningsutveksling. I en tid hvor det i kirken er uenighet og engasjert debatt, er det godt om alle parter vender blikket mot det ideal som Paulus løftet opp for de troende i storbyen Efesos.

Toleranse er å leve med åpne sår

20.09.2018 – Vidar Mæland Bakke, Nestleder i Frimodig kirke. Jeg vil ikke på generell basis anbefale nattverdbordet som den beste arena for å markere uenighet om lærespørsmål i Den norske kirke. Det gjør heller ikke Frimodig kirke. Selv velger jeg å synliggjøre min overbevisning på andre måter. At noen likevel velger å avstå fra nattverdfellesskap i en kirkelig nødssituasjon, bør ikke komme som en overraskelse.

Pride-parade og samlivsanarki

27.08.2018 – Vidar Mæland Bakke, Nestleder i Frimodig kirke og Sofie Braut, Styremedlem i Frimodig kirke. Om noen dager arrangeres ”Stavanger på skeivå 2018”. Hovedarrangør er FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Før du takker ja til en oppfordring om å gå i paraden 8. september, inviterer vi deg til å reflektere over hva du støtter opp om. I Pride-paraden heier du på langt mer enn homofiles rettigheter.

Et frimodig og vennlig nei

23.08.2018 – Vidar Mæland Bakke, Nestleder i Frimodig kirke og Øivind Benestad, Daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn. «Finnes det gode grunner til ikke å støtte det som kalles en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold? Svaret er et klart ja.»

Pride – hvorfor ikke?

07.05.2018 – Vidar Mæland Bakke, nestleder i styret for Frimodig kirke. I løpet av våren og sommeren arrangeres Pride-parader i en rekke norske byer. Finnes det egentlig noen god grunn til ikke helhjertet å støtte det som har overskriften ”Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold”?

Brev til Biskop Kari

02.05.2018 – Sofie Braut sitt svar i Vårt Land til Kari Veiteberg. «Eg undrast over omtalen din av Bibelen som «ei mengd manuskript, kopiar og fragment». På eitt nivå kanskje ein rett karakteristikk, men han verkar også tilslørande.» (Sjå også innleiinga til denne dialogen nedanfor.)

Ope brev til Kari Veiteberg

20.04.2018 – Sofie Braut, lektor ved Tryggheim vidaregåande skule og styremedlem i Frimodig kirke, har skrive ope brev i Vårt Land til biskop Kari Veiteberg om «Korleis vi snakkar om bibelsyn».

«Klassisk» er eit tvitydig ord

24.04.2018 – Kari Veiteberg sitt svar på Sofie Braut sitt opne brev.

Samlivstoget kjører videre

17.03.2018 – Øivind Benestad – Om å kjempe for familien i samlivsanarkiets tid. Video fra et seminar i Sandnes med tema «Klassisk samlivsetikk – utgått på dato?»

Har Bibelen en samlivsteologi for 2018?

17.03.2018 – Knut Alfsvåg, VID/MHS. Har Bibelen en samlivsteologi for 2018? Hvordan ser den i så fall ut? Video fra et seminar i Sandnes med tema «Klassisk samlivsetikk – utgått på dato?»

En elefant i kirken?

17.03.2018 – Gjermund Øystese – Om pornografi, media, skam og håp. Video fra et seminar i Sandnes med tema «Klassisk samlivsetikk – utgått på dato?»

Årsmelding 2017

12.03.2018 – Årsmeldingen for Frimodig Kirke for 2017 ble lagt fram på årsmøtet som ble avholdt 12. mars 2018 i Storsalen i Oslo.

Frimodig i kirken

05.03.2018 – Svein Granerud, leder i Frimodig kirke, artikkel til Vårt Land. Er Den norske kirke fortsatt en kirke i konflikt, eller har freden senket seg over kirkelandskapet? Etter vår overbevisning dreier ekteskapsspørsmålet seg om mer enn uenighet om en etisk utfordring. Frimodig kirke ønsker ikke at samtalen om disse utfordringene skal forstumme i kirken. Vi utfordrer til frimodig tale. Det står om vårt forhold til Bibelens autoritet.

Høringssvar fra Frimodig kirke – høring om ny «trossamfunnslov»

30.12.2017 – Svein Granerud, leder- og Vidar Mæland Bakke, nestleder i Frimodig kirke, artikkel i Dagen. Styret for Frimodig kirke er av den oppfatning at den nye loven for tros- og livssynssamfunn i praksis styrker Kirkemøtets myndighet på bekostning av den myndighet soknet tidligere har hatt.

Når Gud retusjeres

21.12.2017 – Svein Granerud, styreleder i Frimodig kirke, artikkel i Dagen. «Hva evangeliet er, avgjøres av hvordan vi forstår Jesus’ død på korset. Og hva vi tenker om forsoningen, gjenspeiler hva vi tenker om Gud.»

Kirkesplittelse og tjenestefellesskap

12.12.2017 – Teologisk ressursgruppe: Anne Lise Matre, Egil Morland, Knut Alfsvåg, Rolf Kjøde, Tove Rustan Skaar. Et dokument utarbeidet av Teologisk ressursgruppe i Frimodig kirke. Dokumentet gir veiledning til ansatte og frivillige i kirken om hvordan vi helt praktisk kan forholde oss i den situasjonen som er oppstått etter Kirkemøtet 2017, dersom vi blir værende i Dnk.

Far – eit maskulint maktspråk?

01.12.2017 – Sofie Braut, artikkel på Verdidebatt – «Diskusjonen om Guds kjønn dreg eit klamt slør over det majestetiske lyset frå Betlehemsmarkene.»

Religionsdialog, misjon og trosopplæring.

21.11.2017 – Vidar Mæland Bakke, artikkel på Verdidebatt – «Vi har et problem når religionsdialogen i praksis feier den bredere misjonsforståelsen av banen i vår kirke. Gjestfrihet er en av de viktigste verdiene i misjon, men den er ikke et mål i seg selv.»

Kirken tar feil. Guds vilje er mor, far og barn.

16.11.2017 – Rolf Kjøde og Vidar M. Bakke, intervju i Verdibørsen i NRK Radio. Rolf Kjøde og Vidar M. Bakke intervjues om en del teologiske spørsmål som utfordrer oss i Den norske kirke.

For alle dem som blir – noen tanker om valgmenighet

05.10.2017 – Vidar Mæland Bakke, kommentar i DagensDebatt – «Jeg håper på flere forsøk med valgmenighet. Det forutsetter at noen på grasrota våkner og tar initiativ nedenfra.»

Presteutdanningens utfordringer

27.09.2017 – Vidar Mæland Bakke, artikkel i DagensDebatt – «I nettverket Frimodig kirke er det en del av vår langsiktige strategi å jobbe målrettet med rekruttering til kirkelig tjeneste blant unge mennesker.»

Luthersk reformasjon

26.09.2017 – Svein Granerud, foredrag på møte i FBB-Østfold med tema: «Den lutherske reformasjonen som gjenoppdagelse av evangeliet og som kirkelig fornyelse.»

«Den lavmælte samtalen»

06.07.2017 – om misjon, folkekirke, fortapelse og ekteskapslære. I løpet av et par uker i juli 2017 førte nestleder i Frimodig kirke og biskop emeritus Tor Berger Jørgensen en åpen samtale på avisa Dagens debattsider.

Barnetro og levende voksentro

19.06.2017 – Vidar Mæland Bakke skriver på verdidebatt.no om hvilket jordsmonn av reflektert og levende tro som trengs i et barns omgivelser for at barnetroen skal ha rom til å vokse seg sterk og vare livet ut.

På geledd?

20.05.2017 – Sofie Braut i Vårt Land: «Å «køyra sitt eige løp lokalt» er etter kvart blitt ein vel ­innarbeidd praksis i Den norske kyrkja. Sjå berre på biskopane.»

Nettverk for frimodighet

16.05.2017 – Svein Granerud skriver i denne artikkelen i Vårt Land at nettverket Frimodig kirke er blitt til for å gi ansatte og frivillige glede og frimodighet i tjenesten, og også veiledning og støtte. «Når vandringen er krevende, er fellesskap en gave!»

Uhøyrt av statsråd – og biskop

15.05.2017 – Egil Morlands artikkel sendt til Dagen som kommentar på statsråd og biskop si instruering av eit sokn.

Soknemøtet sitt mynde

30.03.2017 – Egil Morlands kronikk i Dagen, som kommentar på advokat Johan Hagas juridiske betenkning om menighetsmøtets myndighet. (Se også artikkelen nedenfor.)

Myndighet i liturgisaker

22.03.2017 – Johan Hagas innlegg i Dagen, om menighetsmøtets innflytelse over vigselsliturgi.

Rolig no? Om behovet for forpliktande fellesskap i tider med kyrkjeleg uro.

20.03.2017 – Sofie Brauts innlegg på stiftingsmøte Frimodig kirke. Storsalen, Oslo.

«Lat di miskunn vere over oss, Herre! Det er deg vi ventar på.»

20.03.2017 – Rolf Kjødes visjonsinnlegg på stiftelsesmøtet, der han utdypet hovedpunkter i utkastet til strategiplan for det nye nettverket som ble dannet senere samme dag.

Et vitnesbyrd i dagens situasjon

19.01.2017 – Rolf Kjøde, Vidar Mæland Bakke, Ravn Karsrud, Helge Standal, Sverre Langeland og Ingunn Aarseth Høiviks opprop til bruk i gudstjenesten 22. januar 2017.

Erklæring om den kirkelige situasjonen

02.04.2016 – Underskrevet av ca 280 prester i forbindelse med Kirkemøtet i 2016. Dannet utgangspunkt for Frimodig Kirke.