Strategi


1. Formål og basis

Frimodig kirke (heretter FK) er et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke som ønsker å virkeliggjøre Jesu misjonsbefaling i vårt folk (Mat. 28, 18 – 20).

FK skal møte behovet for å samles og utrustes på apostolisk grunn, bygge kristne fellesskap og være en støtte for enkeltpersoner, menigheter og ledere i Dnk.

FK vil romme mennesker og grupper fra ulike kirkelige bakgrunner, og har et kall til å sikte mot en bredest mulig enhet på sannhetens grunn. Enheten i troen på og etterfølgelsen av Jesus Kristus overskrider de grensene som vi lager mellom hverandre. Jesus ber i Joh. 17, 21 for kirkens enhet «for at verden skal tro».

FKs basis er Bibelen som Guds ord og de oldkirkelige symboler, Confessio Augustana og Luthers lille katekisme som sanne uttrykk for bibelsk tro. Nettverket bygger på de forutsetninger som ligger i «Erklæring om den kirkelige situasjon» fra våren 2016.

2. Strategi

FK vil i samsvar med vedtatt formål primært møte ulike behov for et større tjenestefellesskap:

a) Behov for å stå sammen i tjenesten:

b) Behov for teologisk arbeid:

c) Behov for strategisk arbeid:

d) Behov for evangelisk luthersk samling og økumenisk arbeid:

Vedtekter


Sist endret på Årsmøte 12. mars 2018.

§ 1 Formål

Frimodig kirke (heretter FK) er et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke som ønsker å virkeliggjøre Jesu misjonsbefaling i vårt folk (Mat. 28, 18 – 20).

FK skal møte behovet for å samles og utrustes på apostolisk grunn, bygge kristne fellesskap og være en støtte for enkeltpersoner, menigheter og ledere i Dnk.

FK vil romme mennesker og grupper fra ulike kirkelige bakgrunner, og har et kall til å sikte mot en bredest mulig enhet på sannhetens grunn. Enheten i troen på og etterfølgelsen av Jesus Kristus overskrider de grensene som vi lager mellom hverandre. Jesus ber i Joh. 17, 21 for kirkens enhet «for at verden skal tro».

§ 2 Basis

FKs basis er Bibelen som Guds ord og de oldkirkelige symboler, Confessio Augustana og Luthers lille katekisme som sanne uttrykk for bibelsk tro. Nettverket bygger på de forutsetninger som ligger i «Erklæring om den kirkelige situasjon» fra våren 2016.

(Et mer utførlig dokument som tydeliggjør FKs teologiske og kirkelige basis vil bli arbeidet med til årsmøtet i 2018.)

§ 3 Medlemskap og tilknytning

FK er åpent for medlemmer, menigheter, organiserte grupper og fellesskap i Den norske kirke som identifiserer seg med nettverkets basis og formål.
Støttemedlemsskap kan tegnes av personer som identifiserer seg med basis og formål, men som ikke er medlemmer i Den norske kirke.

Medlemskap søkes hos styret og forutsetter betalt kontingent, fastsatt av årsmøtet.

(Styret foreslår at første driftsår bare tar høyde for personlige medlemskap og ber styret om å legge fram for årsmøtet 2018 en vurdering av ordninger og behov for både kollektive medlemskap og støttemedlemskap.)

§ 4 Organisering

a) Årsmøte

Nasjonalt årsmøte avholdes årlig. Årsmøtet velger styre og revisor, mottar årsmelding fra styret, vedtar strategiske hovedsaker og avgjør de økonomiske rammer for driften av nettverket, herunder medlemskontingenter.

Årsmøtet skal inngå som del av en større samling med vekt på åndelig fellesskap og undervisning innen teologi, kirke og misjon. Informasjon til medlemmene om tid og sted for årsmøte skal sendes ut senest tre måneder før årsmøtet. Forslag til dagorden samt sakspapirer sendes til medlemmene senest fire uker før årsmøtet.

b) Styret

Årsmøtet velger styre med styreleder og fire andre medlemmer. Valgperiodene er to år. To varamedlemmer velges for ett år om gangen. Utover valg av styreleder konstituerer styret seg selv. Styremedlemmer kan ikke sitte mer enn tre ordinære valgperioder sammenhengende. Styret skal styre i samsvar med årsmøtets vedtak og gjeldende strategi for FK, kaller inn til årsmøte og rapportere for sin drift der. Styret nedsetter en valgkomité på tre personer, hvorav én velges internt i styret, i god tid før hvert årsmøte.

c) Lokalt og regionalt

FK er et nettverk med hovedvekt på aktivitet og synlighet gjennom regionale grupper og samlinger. Lokale og regionale grupper organiserer seg selv.

Styret skal være støttende til regionale og lokale fellesskap og sørge for god informasjonsflyt.

d) Større nettverk

FK vil markere tilhørighet og enhet med et større fellesskap nasjonalt, internasjonalt og økumenisk.

e) Økonomi

FKs inntekter består av kontingenter, frivillige gaver og eventuelle overskudd på arrangementer. Revidert regnskap og budsjett legges fram for årsmøtet til orientering. FKs regnskapsår følger kalenderåret.

§ 5 Vedtektsendringer

Fastsettelse og endringer av vedtekter gjøres av årsmøtet.

Vedtektsendringer i eller oppløsning av FK skjer med 3/4 flertall i årsmøtet.

Ved eventuell oppløsning av FK skal midlene disponeres i henhold til virksomhetens formål og gå til tilsvarende godkjent formål.