12.03.2018

FRIMODIG KIRKE – ÅRSMELDING 2017

Frimodig kirke (FK) ble stiftet 20. mars 2017. Til styre ble valgt Svein Granerud (styreleder), Vidar Mæland Bakke (nestleder), Sofie Braut (referent), Øivind Refvik og Andreas Danbolt. Varamedlemmer: Anette Fredly og Liv Berg. Styret har (fram til årsmøtet 2018) hatt seks møter, fire av dem som telefonmøter.

Prioriterte saker:

Medlemsverving. Ved inngangen til februar 2018 har FK 345 medlemmer. Tallet er i jevn vekst, men potensialet bør være langt større. Vi registrerer imidlertid at enkelte yngre prester og kirkelig ansatte vegrer seg for å tegne medlemsskap, selv om en deler FK´s profil og engasjement. Det kan i gitte sammenhenger oppleves stigmatiserende å være medlem i en profilert motstrømsbevegelse. Det som kan gjøre FK til en stor bevegelse, er om vi lykkes i å engasjere lekfolk og frivillige rundt om i menighetene. Økonomien har tillatt to vervingsannonser i aviser. Vi har produsert en presentasjonsfolder og T-skjorte med FK-logo. For øvrig har også hjemmesiden, Facebook og – ikke minst – medlemmenes innsats bidratt til at folk melder seg inn i FK.

Mediaprofilering og informasjon. FK´s hjemmeside er den viktigste kilden til informasjon om nettverket. Gjennom året er en betydelig mengde ressursstoff gjort tilgjengelig. Her er bl. a. avisartikler og debattinnlegg skrevet av styremedlemmer og medlemmer av Teologisk ressursutvalg. De fleste artiklene har profilert FK i media før de legges ut på hjemmesiden. For tiden er ca 30 artikler og innlegg tilgjengelige. FK-medlemmer har også representert FK i lokale media og debatter. Medlemmer av styret har bidratt med innspill i lokale saker som har fått oppmerksomhet (bl. a. Nærbø og Ørsta).

Teologisk ressursgruppe. Gruppen er oppnevnt av styret og består av Knut Alfsvåg (leder), Tove Rustan Skaar, Anne Lise Matre, Rolf Kjøde og Egil Morland. Gruppens første bidrag har vært utredningen «Kirkesplittelse og tjenestefellesskap» «Kirkesplittelse og tjenestefellesskap». Oppdraget var å utrede hvordan en som ansatt og frivillig i Dnk kan forholde seg til kolleger og medarbeidere som ikke deler kirkens klassiske syn på ekteskapet. Utredningen er tilgjengelig her.

Veiledning og supplerende tilsyn. Både ansatte og frivillige medarbeidere opplever behov for veiledning i den krevende situasjonen som Dnk´s veivalg har satt dem i. For prester og andre ansatte er tilliten til biskopens åndelige tilsyn svekket. En ønsker et supplerende tilsyn fra personer som en har åndelig og teologisk tillit til. For andre er det mer tale om veiledning i møte med utfordringer en står overfor. – Da FK ble opprettet, ble etableringen av tilbud om supplerende tilsyn vedtatt som et viktig punkt i strategien. Ordningen er nå opprettet, og tilbudet presentert på hjemmesiden. En gruppe med tolv erfarne medarbeidere (de fleste prester, men også andre tjenestegrupper er representert) er tilgjengelig for å gi veiledning og tilsyn. Styret formidler kontakt når behov meldes.

Bispedømmene. I alle bispedømmer er det regionale kontakter som leder nettverket lokalt. I følgende bispedømmer har det blitt gjennomført samlinger i løpet av året/ begynnelsen av 2018: Borg, Hamar, Tunsberg, Agder og Telemark, Stavanger, Bjørgvin og Møre. Samlingene har lagt vekt på teologisk foredrag, strategisk samtale og bønn. Videre utbygging av de regionale nettverkene er avgjørende for at FK skal leve opp til sin målsetting om å kunne gi veiledning og støtte til lokale medarbeidere. Medlemstall: Borg (20), Hamar (11), Oslo (32), Tunsberg (30), Agder (48), Stavanger (91), Bjørgvin (62), Møre (37), Nidaros (8), Sør-Hålogaland (6), Nord-Hålogaland (11).

Samarbeid. FK har invitert til og gjennomført en retreat i 2017 sammen med Peterstiftelsen på Solåsens pilegrimsgård. Dette samarbeidet ønsker vi å fortsette og utvikle til å gjelde retreater for bl.a. teologistudenter. Gjennom felles medlemmer er det også en god relasjon til Johannes-kretsen. FK´s styreleder er invitert med på ledermøtene i ELN (Evangelisk Luthersk Nettverk). Det er også ønskelig å etablere relasjoner til lignende nettverk i våre nordiske naboland, men det har det første året måttet ligge på vent i forhold til andre prioriterte oppgaver. Styreleder og nestleder har vært i møte med Erling Birkedal (MF) for å gi respons på en mulig modell for valgmenigheter i Dnk.

Høringssvar. FK har avgitt høringssvar til den nye «trossamfunnsloven». I svaret argumenteres det for viktigheten av at soknet skal føres videre som selvstendig rettssubjekt, og en peker på hvordan den nye loven i praksis styrker Kirkemøtets myndighet på bekostning av den myndighet soknet tidligere har hatt.

Frimodig kirkes oppdrag. I FK´s strategidokument heter det innledningsvis: «FK vil i samsvar med vedtatt formål primært møte ulike behov for et større tjenestefellesskap». Pkt. 1: «Vi vil søke fellesskap i tro og tjeneste og gi hverandre støtte».

Dette har vært styrets hovedfokus i oppstartåret. Vi er glade for bispedømmevise kontakter og nettverksgrupper, og tilfreds med et betydelig tilfang av relevant ressursmateriale som er tilgjengelig på FK´s hjemmeside. Ikke minst viktig er tilbudet om veiledning og supplerende tilsyn. Samtidig har vi i media bidratt med synspunkter på teologi og kirkesituasjon. Vi har mottatt nyttige innspill og henvnendelser fra medlemmer. Det dreier seg om lokale muligheter og utfordringer, men også om FK´s profil og kirkepolitiske rolle. Denne samtalen ønsker vi å gi rom for, og vi imøteser årsmøtets drøfting av strategien videre.

Økonomi og ressurser. FK´s økonomiske ressurser er i hovedsak basert på den årlige medlemskontingenten. Det innebærer at medlemsverving også er det viktigste bidrag til en styrket økonomi. Styret har fått på plass ordning for givertjeneste med autogiro. Det søkes til skatteetaten om å komme inn i ordningen med skattefritak på gaver.

For styret har det vært krevende og begrensende ikke å ha tilgang til administrative ressurser. En økonomi som gjorde det mulig å kjøpe administrative tjenester i minimum 10 % stilling, ville frigjøre kapasitet til den utadrettede aktivitet som er styrets primære oppdrag. Uansett vil FK´s rekkevidde og innflytelse framfor noe være avhengig av det engasjement som enkeltmedlemmer og grupper viser i egen sammenheng og eget nærmiljø. FK vil være synlig med klassisk evangelisk luthersk teologi og kirkesyn, og vi vil gi frimodighet til alle som på denne grunn gjør sin tjeneste i kirken. Med dette perspektiv er det stort behov for et nettverk som FK. Og det er med fokus på dette oppdraget vi vil stå sammen i fortsatt engasjement i Frimodig kirke.

19. februar 2018

Svein Granerud, Vidar Mæland Bakke, Sofie Braut
Øivind Refvik, Andreas Danbolt