Hjem Ressurser Fundament Kontakt Medlem/Gaver


- et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.


Kirkevalget

Kirkevalget nærmer seg. 8. – 9. september skal det velges bispedømmeråd/kirkemøte og menighetsråd. Mye oppmerksomhet rettes mot bispedømmeråd og kirkemøte. Valg av menighetsråd hører vi mindre om. Uansett er det viktig at det er gode og motiverte folk som både lokalt og sentralt velges inn lederoppgaver i kirken.

Frimodig Kirke var tidlig ute med å oppfordre medlemmer og lokale grupper til å engasjere seg både i nominasjonsprosess og i forkant av valget. Vi har imidlertid ikke ønsket å stille egne lister. Vi respekterer dem som tenker annerledes om den saken, men tror egne «konservative» lister lett vil bli brukt til å mobilisere dem som ønsker å ta kirken en annen retning.

Derimot oppfordrer vi frimodig til å stemme slik at vi bidrar til å fremme kandidater som vi ønsker inn i tillitsposisjoner. Valgreglene gi anledning til å gi tilleggsstemme til tre kandidater på valglisten. Det skjer ved å sette kryss ved de aktuelle navn, slik at vedkommende dermed får to stemmer.

Som andre grupper og interessefellesskap vil også Frimodig Kirke ta det kirkelige demokrati på alvor og utfordre til engasjement og stemmegivning. Det er både legalt og naturlig å snakke sammen og dele tanker om hvilke kandidater som best representerer de verdier og visjoner som Frimodig Kirke er forpliktet på. Ved å engasjere oss kan vi bidra til å få et best mulig lederskap i kirken. Lykke til!

Svein Granerud,
Styreleder i Frimodig Kirke


Hva er Frimodig kirke?

Den 20. mars 2017 ble nettverket Frimodig kirke stiftet. Nettverket har vokst fram i en tid der mange savner åndelig lederskap og veiledning i Den norske kirke, vårt åndelige hjem. Vi vil sette mennesker fri til å være modige i en tid der en klassisk kristen bekjennelse utfordres fra mange kanter i samfunnet.

Vi ønsker å ta menneskers store livsspørsmål på alvor, og hjelpe hverandre til sammen å holde fast på Bibelen og vår evangelisk-lutherske bekjennelse. Vi skammer oss ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi ber om og arbeider for fornyede fellesskap rundt Jesus Kristus og flere frimodige disipler som følger ham.

Utslagsgivende for dannelsen av Frimodig kirke var de vedtak som ble gjort på Kirkemøtene i 2016 og 2017 om en ny ekteskapslære. Nettverket vil gi støtte, veiledning og frimodighet til ansatte og frivillige medarbeidere som vil stå fast på kirkens klassiske tro.

Med mål om å utruste disipler til å holde alt Jesus har befalt oss, vil Frimodig kirke:


 Følg oss på facebook    
 Bli med i vårt nettforum    
 Last ned vår presentasjonsbrosjyre    
 Bli medlem

Har vi frimodighet til å utfordre unge til tjeneste i Den norske kirke?

For oss har dette blitt et testspørsmål om vi fremdeles har håp for Dnk og med frimodighet kan være medlemmer i denne kirken.
Vi har kommet frem til at vi kan og må utfordre unge til å gå inn i kirkelig tjeneste. Men for at vi skal kunne rekruttere unge med en klassisk kristen tro til å studere f.eks. teologi, kateketikk eller diakoni, må vi også ta ansvar for at de får støtte på veien av gode medvandrere. Vi vet at de vil få utfordringer på studiested, kirken og lokalsamfunn.
Derfor har Frimodig kirke tatt initiativ til å starte opp prosjektet "Fø mine lam" sammen med Laget, Acta, NLM ung, Israelsmisjonen, Ten Oase, Peterstiftelsen og Johanneskretsen.

Mer informasjon: www.føminelam.no

Første samling gjennomført av "Fø mine lam"

Solnedgang med utsikt ut over Oslofjorden fra Solåsen pilegrimsgård

Da er første samling gjennomført av "Fø mine lam" - et rekrutterings- og oppfølgingsprosjekt for studenter som forbereder seg til tjeneste i Den norske kirke eller i en kristen organisasjon.

Det ble arrangert på Solåsen pilegrimsgård. Studentene var takknemlige for at Frimodig kirke, sammen med mange av organisasjonene, har gått sammen for å lage et prosjekt som hjelper dem til å sette av tid til retreat, medvandring/ åndelig veiledning og supplerende teologisk undervisning. Åtte teologistudenter var med denne gangen og minst to til ønsket å være med.

"Det er et skrikende behov for et slikt opplegg som hjelper oss til å sette av tid til relasjonen til Gud og støtter oss som ønsker å holde fast på klassisk teologi", sa en av studentene.

Takk til dere som er med å be og støtte prosjektet økonomisk! Ønsker du å være med å støtte, trykk her.

www.føminelam.no


Frimodig kirke - Struktur og arbeidsform

Frimodig kirke er et landsdekkende nettverk bestående av enkeltmedlemmer. I de fleste bispedømmer er det opprettet regionale nettverksgrupper. Frimodig kirke som landsdekkende nettverk arbeider med følgende:

Nettverket er i stadig utvikling, og det blir satt i gang arbeid på flere felt. Vi trenger flere medlemmer, hvis vi skal nå våre mål. Ønsker du å registrere deg som medlem eller støttemedlem kan du gjøre det HER.


Supplerende tilsyn

Frimodig Kirke vil være støtte for frivillige og ansatte medarbeidere i Den norske kirke. Som nettverk vil vi legge til rette for at vi kan oppmuntre, støtte og veilede hverandre i den tjenesten vi står i.

Frimodig Kirke vil løfte fram tilsyn og veiledning som en viktig faktor i en kirkesituasjon som er krevende. Flere vigslede og ordinerte medarbeidere opplever behov for en tilsynsrelasjon basert på åndelig og teologisk tillit. Dette er et behov Frimodig Kirke ønsker å imøtekomme.

Vi tilbyr ikke alternativt tilsyn i kirkerettslig forstand. Hvis en står i en stilling som er underlagt biskoppelig tilsyn, må en forholde seg til det tilsyn biskopen er satt til å utøve. Men vi vil legge til rette for en supplerende tilsynstjeneste der hvor en ikke lenger har tillit til biskopens åndelige lederskap.

Frimodig Kirke har gjort avtale med en gruppe medarbeidere som står til disposisjon for en slik tjeneste. Det er personer med bred tjenesteerfaring og som deler Frimodig Kirkes teologiske ståsted.

Vi ser for oss tre ulike modeller:

  1. Ønske om veiledning. Her er det tale om å ha en veileder som en kan samtale med om utfordringer knyttet til tjenesten (ansatt eller frivillig) som en står i.
  2. Supplerende tilsyn, personlig. Her er ønsket å ha en åndelig tilsynsperson og veileder som fyller det behov en ikke opplever at biskopen imøtekommer.
  3. Supplerende tilsyn, også for menigheten. Her er det ønske om at supplerende tilsyn i tillegg til b) også omfatter menigheten. Da kan den som utøver det supplerende tilsyn også møte menigheten og være tilstede under visitas. En slik avtale forutsetter at menigheten har gitt sin tilslutning til avtalen. Det kan være aktuelt med økonomisk kompensasjon.
Når det er gjort avtale om supplerende tilsyn skjer den første samtalen normalt ved et fysisk møte. Avhengig av geografisk avstand vil videre kontakt bli pr telefon eller fysiske møter.

Antall samtaler avtales individuelt, men i utgangspunktet tenkes tre samtaler pr. halvår.

Tilsynstjenesten er frivillig og kostnadsfri, men mottageren dekker ev. reisekostnader.

Dersom du ønsker å benytte denne ordningen, kan du ta kontakt med Frimodig Kirkes styreleder Svein Granerud (tlf 906 55 448, e-post: ) eller nestleder Vidar Mæland Bakke (tlf 401 46 184, e-post: ).


Aktuelt:

Kirkesplittelse og tjenestefellesskap

Et dokument utarbeidet av Teologisk ressursgruppe i Frimodig kirke. Dokumentet gir veiledning til ansatte og frivillige i kirken om hvordan vi helt praktisk kan forholde oss i den situasjonen som er oppstått etter Kirkemøtet 2017, dersom vi blir værende i Dnk. Du kan laste ned dokumentet HER ...

Ekteskapserklæringen

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen.
36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn har i fellesskap utgitt en informativ, tydelig og lettlest erklæring på 8 små sider. Innholdet er topp aktuelt og vil være en strategisk ressurs for menigheter og foreninger, bibelgrupper og enkeltpersoner i tiden som ligger foran. Les erklæringen og vær med og spre dokumentet! Du kan laste det ned her: Bokmål eller Nynorsk.
Sjekk også ut en tre minutters video med Øivind Benestad der han presenterer ekteskapserklæringen.


Medlem / Støttemedlem / Gaver

Bli medlem eller støttemedlem:

Du ordner det enkelt selv:
 • Bli medlem eller støttemedlem med AvtaleGiro HER.
 • Bli medlem eller støttemedlem uten AvtaleGiro ved å sende e-post til med informasjon om navn, adresse, e-post, mobil-nr. bispedømme, menighetstilknytning, yrke/stilling og fødselsår. Deretter får du faktura i posten.

Fullt medlemskap i Frimodig kirke forutsetter medlemsskap i Den norske kirke. Du er velkommen til å være støttemedlem selv om du ikke er innmeldt i Dnk, og kan delta aktivt i nettverket på alle måter, med den ene begrensning at du ikke kan stå på valg til sentrale tillitsverv.
 (Medlemskapet/støttemedlemskapet går automatisk til du gir beskjed om at du vil avslutte det.)

Fast givertjeneste:

 • Dersom du ønsker å bli fast giver til arbeidet generelt eller til studentprosjektet "Fø mine lam", kan du ordne det selv med AvtaleGiro HER.

Skatteytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Frimodig kirke er omfattet av gavefradragsordningen. I 2018 gis det 23 % fradrag for gaver opptil 40 000 kroner.

Gi en gave:

 • Ønsker du å gi et enkeltstående gavebeløp til Frimodig kirke så er bankkontonummeret 3205 24 57326. Det er fint om du merker innbetalingen med "Gave til Frimodig kirke".


Personvernerklæring for Frimodig kirke

Personvernerklæringen for Frimodig kirke sier hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger i henhold til personopplysningsloven iverksatt 20.07.2018. Du kan laste ned og sjekke den HER.


Frimodig Kirke - Kontakt oss: