Hjem Ressurser Fundament Kontakt Medlem/Gaver


- et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.


Frimodig kirke ønsker både ansatte og frivillige velkomne!

"Frimodig kirke ønsker både ansatte og frivillige velkomne i et nettverk hvor vi vil stå sammen om den bekjennelse vi er forpliktet på, og den trofasthet mot Guds ord som vi er opplært til. Vi er allerede i ferd med å passere Åpen Folkekirke i medlemstall, og flere finner sammen i regionale grupper og fellesskap. Både prester, kateketer og andre kirkelig ansatte opplever at det kan koste å stå fram med en overbevisning som er motstrøms både i samfunnet og nå også i kirken. Det samme gjør mange frivillige medarbeidere i menighet og misjon."
Frimodig kirkes leder, Svein Granerud, i avisa Dagen, 26.09.17


 Følg oss på facebook    
 Bli med i vårt nettforum    
 Last ned vår presentasjonsbrosjyre    
 Bli medlem

Hva er Frimodig kirke?

I Den norske kirke møter vi mange som kjenner seg fremmedgjort av en forkynnelse der menneskers erfaringer blir en viktigere autoritet enn Bibelen. Vi skammer oss ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi ber om og arbeider for fornyede fellesskap rundt Jesus Kristus og flere frimodige disipler som følger ham.

Den 20. mars 2017 ble nettverket Frimodig kirke stiftet. Nettverket har vokst fram i en tid der mange savner åndelig lederskap og veiledning i Den norske kirke, vårt åndelige hjem. Vi vil sette mennesker fri til å være modige i en tid der en klassisk kristen bekjennelse utfordres fra mange kanter i samfunnet.

Vi ønsker å ta menneskers store livsspørsmål på alvor, og hjelpe hverandre til sammen å holde fast på Bibelen og vår evangelisk-lutherske bekjennelse.

Utslagsgivende for dannelsen av Frimodig kirke var de vedtak som ble gjort på Kirkemøtene i 2016 og 2017 om en ny ekteskapslære. Nettverket vil gi støtte, veiledning og frimodighet til ansatte og frivillige medarbeidere som vil stå fast på kirkens klassiske tro.

Med mål om å utruste disipler til å holde alt Jesus har befalt oss, vil Frimodig kirke:


Struktur og arbeidsform

Frimodig kirke er et landsdekkende nettverk bestående av enkeltmedlemmer. I de fleste bispedømmer er det opprettet regionale nettverksgrupper. Frimodig kirke som landsdekkende nettverk arbeider med følgende:

Nettverket er i stadig utvikling, og det blir satt i gang arbeid på flere felt. Vi trenger flere medlemmer, hvis vi skal nå våre mål. Ønsker du å registrere deg som medlem eller støttemedlem kan du gjøre det HER.


Supplerende tilsyn og veiledning

Frimodig kirke vil være støtte for frivillige og ansatte medarbeidere i Den norske kirke. Som nettverk vil vi legge til rette for at vi kan oppmuntre, støtte og veilede hverandre i den tjenesten vi står i.

Enkelte ansatte i kirken opplever at de har behov for et supplerende tilsyn ved siden av det formale tilsyn de er underlagt i kraft av sin stilling. Frimodig kirke vil løfte fram tilsyn og veiledning som en viktig faktor i en kirkesituasjon som oppleves krevende. Flere ordinerte og vigslede medarbeidere opplever behov for en tilsynsrelasjon basert på åndelig og teologisk tillit. Dette er behov Frimodig kirke ønsker å imøtekomme.

Vi ønsker ikke å lansere tilsynsformer som er alternative i kirkerettslig forstand. Hvis en står i en stilling som er underlagt biskoppelig tilsyn, må en forholde seg til det tilsyn biskopen er satt til å utøve. Men vi vil legge til rette for en tilsynstjeneste som kan gi hjelp og frimodighet til å stå i tjenesten når tilliten til biskopens åndelige lederskap er satt på prøve. Da er «supplerende tilsyn» et tjenlig uttrykk. For dem som har behov for veiledning og råd inn i oppgaver en står i, er det også et behov vi ønsker å møte.

Vi har gjort avtale med en gruppe medarbeidere som vil stå til disposisjon som veiledere eller for å kunne gi supplerende tilsyn til enkeltpersoner i kirkelig tjeneste. Det er personer med bred tjenesteerfaring og som deler Frimodig kirkes teologiske ståsted. Intensjonen er at de etter nærmere avtale kan gå inn i en tilsyns/veileder-relasjon til den som tar kontakt og uttrykker ønske om det.

Den første samtalen skjer normalt ved et fysisk møte og avhengig av geografisk avstand vil videre kontakt bli pr telefon eller fysiske møter. Antall samtaler og samtalefrekvens avtales individuelt med veileder/tilsynsperson, men i utgangspunktet er det fra Frimodig kirkes side tenkt et tilbud på inntil tre samtaler pr. semester.

Tjenesten er frivillig og kostnadsfri, men mottageren dekker evt. reisekostnader. Det er ønskelig at ordningen kan være landsdekkende.

Dersom en ønsker å benytte denne ordningen, kan en ta kontakt med Frimodig kirkes styreleder, Svein Granerud - mobil 906 55 448, e-post: eller Frimodig kirkes nestleder, Vidar Mæland Bakke - mobil 401 46 184, e-post: .


Aktuelt:

Kirkesplittelse og tjenestefellesskap

Et dokument utarbeidet av Teologisk ressursgruppe i Frimodig kirke. Dokumentet gir veiledning til ansatte og frivillige i kirken om hvordan vi helt praktisk kan forholde oss i den situasjonen som er oppstått etter Kirkemøtet 2017, dersom vi blir værende i Dnk. Du kan laste ned dokumentet HER ...

Ekteskapserklæringen

Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen.
36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn har i fellesskap utgitt en informativ, tydelig og lettlest erklæring på 8 små sider. Innholdet er topp aktuelt og vil være en strategisk ressurs for menigheter og foreninger, bibelgrupper og enkeltpersoner i tiden som ligger foran. Les erklæringen og vær med og spre dokumentet! Du kan laste det ned her: Bokmål eller Nynorsk.
Sjekk også ut en tre minutters video med Øivind Benestad der han presenterer ekteskapserklæringen.


Medlem / Støttemedlem / Gaver

Bli medlem eller støttemedlem:

Du ordner det enkelt selv:
 • Bli medlem eller støttemedlem med AvtaleGiro HER.
 • Bli medlem eller støttemedlem uten AvtaleGiro ved å sende e-post til med informasjon om navn, adresse, postnr. og sted, e-post, mobil-nr. bispedømme, menighetstilknytning, yrke/stilling, fødselsår. Deretter får du faktura i posten.
 (Medlemskapet/støttemedlemskapet går automatisk til du gir beskjed om at du vil slutte med det.)

Fast givertjeneste:

 • Dersom du ønsker å bli fast giver kan du ordne det selv med AvtaleGiro HER.
Skatteytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Frimodig kirke er omfattet av gavefradragsordningen. I 2018 gis det 23 % fradrag for gaver opptil 40 000 kroner.

Gi en gave:

 • Ønsker du å gi et enkeltstående gavebeløp til Frimodig kirke så er bankkontonummeret 3205 24 57326. Det er fint om du merker innbetalingen med «Gave til Frimodig kirke».

Frimodig Kirke - Kontakt oss: